Wetenschap & Cultuur

Wetenschap en Cultuur is een belangrijke pijler van het Nederland-Rusland Centrum. Het NRCe organiseert culturele programma’s en biedt daarnaast onderwijsprogramma’s over uiteenlopende onderwerpen aan. Het NRCe heeft jarenlange ervaring met archiefonderzoek in Russische archieven en heeft enkele databases met Russische archivalia in beheer. Ook organiseren wij met enige regelmaat publieksgerichte lezingen over uiteenlopende onderwerpen.

Het NRCe is het initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen en de Gasunie. De wetenschappelijke kennis, waarover het Nederland Rusland Centrum beschikt, wordt door diverse instituten en overheidsinstellingen benut, zoals o.a. het Instituut Clingendael te Den Haag, alsmede enkele Nederlandse ministeries.

 

Nieuwsoverzicht

Cursusaanbod voorjaar 2019

3 dec

In het voorjaar van 2019 bieden wij u een nieuw gevarieerd cursusaanbod aan, met aandacht voor Rusland, Oorlog en het internationaal recht en het Israëlisch-Palestijns conflict. Inschrijving is mogelijk t/m 24 januari 2019 via het formulier. Informatie over de individuele cursussen vindt u hieronder. Aankomend voorjaar vinden de curssusen niet alleen plaats in Groningen, maar ook in Leeuwarden en Zwolle.

In Groningen bieden wij de volgende cursus aan:

In Leeuwarden bieden wij de volgende cursus aan:

In Zwolle bieden wij de volgende cursus aan:


Het 'gewone' Rusland in focus: Onbekende aspecten van de Russische samenleving

Wanneer het in de media over Rusland gaat, wordt vaak gesproken over legeroefeningen, buitenlandse politiek of het vermeende narcisme van president Poetin. Maar Rusland is veel meer. Veel interessante aspecten van de Russische samenleving blijven onbesproken. Het doel van deze cursus is dit 'vergeten Rusland' te belichten.

In de diverse colleges wordt telkens een 'vergeten' aspect van de Russische samenleving belicht. Daarbij gaat het soms om nationale fenomenen, soms om verschijnselen op regionaal niveau. Natuurlijk komt hierbij ook het beleid van het Kremlin aan de orde maar hierop is niet de primaire focus gericht. Het gaat meer om het fenomeen zelf en dat bezien door de ogen van de gewone Rus, Ivan Ivanovitsj. Bijvoorbeeld: wat betekent het voor een Rus om orthodox te zijn, hoe is het gesteld met de medische zorg en: hoe is het leven op het Russische platteland?

Data: 10 colleges,  Donderdag 7 februari t/m 18 april 2019, 21 februari vervalt, 14.15u - 16.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Meer informatie of inschrijven via het formulier.

Hoe oorlog illegaal werd. Een revolutie in internationale ordening die dreigt uiteen te spatten

Oorlog is illegaal: het internationaal recht verbiedt in principe militair ingrijpen op het grondgebied van een ander land. Dat is pas sinds heel recent zo. In deze cursus wordt uit de doeken gedaan hoe oorlog illegaal is gemaakt én hoe die - zeer wenselijke - situatie momenteel onder druk is komen te staan door bewegingen als ISIS en landen die het verbod op oorlog overtreden.

In deze cursus onderzoeken we hoe oorlog verboden is verklaard en wat de gevolgen hiervan zijn. We zullen zien dat dit met recht een revolutie genoemd kan worden, want oorlog was eeuwenlang een standaardmiddel voor het oplossen van internationale conflicten. Hoe heeft die omslag kunnen plaatsvinden? We zullen er in deze cursus achter komen dat deze omslag het werk is van een kleine kring intellectuelen en prominente staatslieden. We zullen echter ook zien dat de door hen geschapen realiteit - het verbod op oorlog - momenteel van meerdere kanten onder druk staat. Uiteraard zullen we ook stilstaan bij de vraag wat we daar aan kunnen doen! Oftewel: een actueel onderwerp dat aandacht verdient!

Data: Donderdag 7 februari t/m 18 april 2019, 21 februari vervalt, 11.00u-13.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 
Meer informatie of inschrijven via het formulier.

Een gebed zonder einde: 70 jaar strijd in het 'heilig land' (Locatie Leeuwarden)

Het Palestijns-Israëlisch conflict blijft voortduren en een oplossing is verre van in zicht. Het 70-jarige bestaan van de staat Israël is de aanleiding om dit conflict nader onder de loep te nemen. Juist omdat dit conflict ingewikkeld én zeer controversieel is wordt er veel zin en onzin verkocht. Na deze cursus bent u beter in staat de vaak lastige berichtgeving over het conflict beter te duiden.

In deze cursus behandelen we de (voor)geschiedenis van het Palestijns-Israëlisch conflict. In dit conflict is niets zoals het lijkt. Aan de ene kant geldt Israël als de enige rechtsstaat in de regio, aan de andere kant wijzen mensenrechtenactivisten op grootschalige schendingen van de rechten van Palestijnen. In deze cursus zullen we daarom de ontwikkeling van het conflict vanuit meerdere invalshoeken bekijken en zullen we kritisch nadenken over beide partijen. Door de visies van alle betrokken partijen zo neutraal mogelijk te belichten kan dit moeilijke conflict echt begrepen worden.

Data: Woensdag 30 januari t/m 18 april 2019, 20 februari vervalt, 11.00u-13.00u
Kosten
€ 232,00 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 275,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (18 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)

Meer informatie. Inschrijving is mogelijk via onze samenwerkingspartner, HOVO Seniorenacademie.
Mocht u de cursus voor PE-punten willen volgen, neem dan contact met ons op (winkel@nrce.nl, 050-3637823)


Rusland als isolementsgeschiedenis: Waarom Rusland en het Westen vanaf de 13e eeuw tot de dag van vandaag uit elkaar zijn gegroeid (Locatie: Zwolle)

De Russische geschiedenis kan uiteraard op verschillende manieren worden bekeken.

Een belangrijke interpretatie gaat uit van de veronderstelling dat Rusland zich separaat van het Westen heeft ontwikkeld en dat die ontwikkeling heeft geleid tot een Russische 'eigenheid'. In deze lezingencyclus wil ondergetekende ingaan op de vraag hoe West en Oost uit elkaar groeiden en waarom Rusland, in de fameuze woorden van Churchill, 'een riddle wrapped in a mystery' werd.

Hierbij wordt gepoogd zoveel mogelijk in te gaan op de specifieke van de Russische samenleving, de wisselwerking kerk/staat en de moeizame relatie tussen het Russische centrum, het Kremlin, en de periferie. Vanzelfsprekend zal er brede aandacht zijn voor de Russische 20ste eeuw, een tijdvak dat de Russische staat ingrijpend heeft veranderd.

Oftewel, 1000-jaar Russische geschiedenis in acht colleges waarbij tevens uitgebreid zal worden ingegaan op de ontwikkeling van de Russisch-Nederlandse betrekkingen door de eeuwen heen.

Data: 4, 11, 25 februari, 4, 11, 18, 25 maart, 1 april 2019, 14.00-15.45u.
Kosten
€ 162.14 incl. BTW voor HOVO-cursisten en overige belangstellenden
€ 220,00 excl. BTW voor tolken en vertalers in het kader van de verplichte bijscholing (11 PE-punten. Het Nederland-Rusland Centrum is aangewezen als erkende opleidingsinstelling in het kader van het Besluit permanente educatie Wbtv)
 

Meer informatie. Inschrijving is mogelijk via onze samenwerkingspartner U3L.
Mocht u de cursus voor PE-punten willen volgen, neem dan contact met ons op (winkel@nrce.nl, 050-3637823)

Lezing over twee Russische regisseurs: Andrej Zvjagintsev en Aleksej German

9 nov

Andrej Zvjagintsev (1964) geldt als een van Ruslands meest toonaangevende regisseurs, een echte “auteur” die met spraakmakende films zoals The Return (2003), Leviathan (2014) en Loveless  (2017) ook in het Westen naam heeft gemaakt. Aleksej German Jr. (1976) is bij ons minder bekend. Zijn films zijn impressionistisch, lijken geen politieke stellingname te bevatten en veronderstellen een hoge mate van bekendheid met Ruslands culturele en intellectuele geschiedenis. Zijn publiek vindt hij vooral in Rusland zelf. Juist omdat Zvjagintsev meer “westers” georiënteerd lijkt en German meer “oosters”, kan een vergelijking van hun beider oeuvre verhelderend werken. Wat hebben deze art-house regisseurs over Rusland te melden en, meer in het bijzonder, over de staat van de serieuze film in een land waarin de autoriteiten zich weer intensief met deze kunstvorm zijn gaan bemoeien?


Over de spreker
Otto Boele, doceert Russische literatuur en film aan de universiteit van Leiden. Hij publiceert regelmatig in vaktijdschriften zoals The New Literary Observer, Russian Literature en de Soviet and Post-Soviet Review. Voor het filmmuseum in Amsterdam, het Leidse Filmfestival en HOVO Utrecht heeft hij meerdere filmcursussen verzorgd. Hij is editor van Kinokultura (New Russian Cinema) en lid van de editorial board van Studies in Russian and Soviet Cinema. 

Locatie: Centre for Russian Studies, Universiteitsbibliotheek, tweede verdieping, Broerstraat4, 9712 CP Groningen
Datum/Tijd: donderdag 22 november 2018 om 20.00 uur
Toegang: gratis
Voertaal: Nederlands

Graag vooraf aanmelden via g.w.m.stoeten@rug.nl